PODMIENKY POUŽÍVANIA A VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Aktualizované: V apríli 2020

Tento dokument (VOP) stanovuje všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://budmil.sk/. Na základe skutočnosti, že navštevujete alebo používate túto webovú stránku a nakupujete výrobky na budmil.sk, predpokladáme, že ste si tieto VOP prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi. VOP definujú práva, povinnosti, postupy a ďalšie podmienky súvisiace s prevádzkou https://budmil.sk/, využívaním ňou ponúkaných služieb ako aj postupy a podmienky, ktorými sa riadia právne vzťahy medzi poskytovateľom služieb a osobami používajúcimi služby whttps://budmil.sk/.

Prevádzkovateľ eshopu https://budmil.sk/:

Názov: budmil Zrt.

Sídlo: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

Prevádzka: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

Číslo v obchodnom registri: 01-10-04-44-08

Registračný súd: Súd hlavného mesta, ako Registračný súd

Daňové identifikačné číslo: 12512230-2-41

Zástupca: Vilmos Hegedüs

Telefón: +36-1-437-9900

E-mail: zakaznickyservis@budmil.sk

 

 

Údaje webového vývojára:

Názov: Webapix Kft.

Sídlo: 1021 Bp., Hűvösvölgyi út 54. 2. budova 3. poschodie

E-mail: info@webapix.hu

 

Sídlo poskytovateľa hostingu: CREARTWORK Kft., 3529 Miskolc, Középszer utca 2. II. posch. 2.

E -mailová adresa poskytovateľa hostingu: laszlo.horvath@creartwork.hu 

 

 1. Všeobecné ustanovenia:
  • Registráciou a nákupom jednotlivých produktov osoba registrujúca sa a nakupujúca v internetovom obchode (Zákazník) súhlasí s tým, že VOP bez akéhokoľvek ďalšieho ustanovenia upravujú vznikajúci, respektíve vzniknutý právny vzťah medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ako aj sa vždy použijú v prípade objednávok..
  •  
  • Súhlas s VOP zákazníkom je predpokladom využívania služby dostupnej v Internetovom obchode. Za súhlas s VOP sa považuje, ak zákazník službu používa, tj. objednáva a nakupuje tovar alebo služby.
  •  
  • Zákazník svojou registráciou zaručuje, a toto svoje vyhlásenie prostredníctvom nákupu aj potvrdzuje, že ním poskytnuté informácie (osobné údaje, informácie o spoločnosti atď.) sú pravdivé vo všetkých ohľadoch, že v prípade potreby zmenil svoje predtým zaznamenané údaje a že všetky vyhlásenia urobené v internetovom obchode uskutočnili na to oprávnené osoby alebo osoby oprávnené urobiť takéto vyhlásenia. Zákazník je plne zodpovedný za všetky dôsledky vyplývajúce z nepravdivosti tohto záručného vyhlásenia a voči poskytovateľovi služby má povinnosť obstátia. Oprava chýb pri zadávaní údajov - Zodpovednosť za správnosť poskytnutých údajov.
  •  
  • Počas zadávania objednávky, pred dokončením objednávky má Zákazník možnosť priebežne meniť údaje. Upozorňujeme, že je zodpovednosťou zákazníka zabezpečiť, aby ním poskytnuté informácie boli zadané správne, pretože výrobok bude fakturovaný alebo dodaný na základe ním poskytnutých informácií. Zákazník odoslaním objednávky berie na vedomie, že Poskytovateľ služieb je oprávnený preniesť na Zákazníka všetky škody a náklady vyplývajúce z nesprávneho zadania údajov a nepresných údajov od Zákazníka.
  •  
  • Poskytovateľ služby vylučuje zodpovednosť za plnenie založené na nepresnom zadaní údajov. Upozorňujeme, že nesprávna e-mailová adresa alebo preplnený úložný priestor schránky môže mať za následok nedoručenie potvrdenia a môže zabrániť uzatvoreniu zmluvy. Ak chybu nájdete po zadaní objednávky, kontaktujte prosím našich zamestnancov (telefónne číslo: +36-1-437 99 00., e-mailová adresa: webmaster@budmil.eu).
  •  
  • Na základe vyššie uvedeného má Poskytovateľ služby právo predpokladať, že Zákazník Poskytovateľovi služby vždy poskytol pravdivé a úplné informácie. Pokiaľ však zo strany Poskytovateľa služieb existujú pochybnosti o pravdivosti a úplnosti poskytnutých údajov a vyhlásení, môže od Zákazníka požadovať dodatočné vyhlásenia, osvedčenia a údaje. V takom prípade je Poskytovateľ služby oprávnený pozastaviť alebo obmedziť právo Kupujúceho na nákup prostredníctvom webovej stránky, kým nebudú poskytnuté tieto dodatočné informácie.
  •  
  • Zákazník je povinný nahradiť Poskytovateľovi služby akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku nesprávneho použitia, v súlade so všeobecnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
  •  
  • Poskytovateľ služieb nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku pripojenia na stránku www.budmil.eu alebo ak sú stránky dočasne pre Zákazníka nedostupné. Zákazník je povinný chrániť svoj počítač a na ňom sa nachádzajúce údaje.
  •  
  • Poskytovateľ služby vynaloží maximálne úsilie na splnenie svojich povinností uvedených v tejto Dohode. Poskytovateľ služby zároveň nezodpovedá za chyby, ktoré vzniknú v dôsledku neodoslania, oneskorenia alebo nedostatkov pri odoslaní Webshopu a objednávky prostredníctvom Webshopu, ani pri neuskutočnenia ich prijatia, ku ktorým došlo z dôvodu ním neovplyvniteľných, neodvrátiteľných okolností. V prípade omeškania z takého dôvodu sa zaväzuje splniť svoj záväzok v čo najskoršom čase.
  •  
  • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek úplne alebo čiastočne zmeniť ustanovenia VOP. VOP a všetky ich zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť uverejnením na Internetovej stránke Poskytovateľa služieb. V prípade nákupu v Internetovom obchode sú smerodajné ustanovenia VOP platné v čase zaevidovania objednávky.
  •  
  • Pokiaľ sa na produkt alebo službu dostupnú v Internetovom obchode vzťahujú podmienky odlišné od tých, ktoré sú uvedené vo VOP, bude to oznámené pri danom produkte alebo službe. V takom prípade platia VOP spolu s týmito odlišnými podmienkami.
  •  
  • Poskytovateľ služieb poskytuje služby prostredníctvom internetového nákupného portálu (Internetový obchod) prevádzkovaného na webovej stránke https://budmil.sk/ za podmienok uvedených vo VOP, teda možnosti nákupu produktov dostupných v Internetovom obchode.
  •  
  •  
 2. Registrácia

 

 1. Spoločné pravidlá
 • Poskytovateľ služieb poskytuje Zákazníkom na stránke https://budmil.sk/ možnosť bezplatnej registrácie na nákupy v Internetovom obchode.
 •  
 • Pri registrácii je Zákazník zodpovedný za poskytnutie pravdivých údajov, respektíve poskytnutia vyhlásení. Zákazník registráciou zaručuje, že  poskytnuté údaje sú pravdivé vo všetkých ohľadoch, Zákazník s cieľom dokončiť nákup disponuje plným právom na zastupovanie respektíve poverením nakupovať a robiť záväzné vyhlásenia, ktoré sa ho týkajú, ako platné prijatia záväzkov.
 •  
 • Zákazník registráciou potvrdzuje, že s obsahom VOP sa v plnej miere oboznámil, porozumel im a akceptuje ich obsah ako voči sebe záväzné a zaväzuje sa sledovať všetky ich zmeny. 
 •  
 • Po registrácii Poskytovateľ služby zaznamená v registračnom systéme údaje poskytnuté Zákazníkom do registračného systému, po ktorom Poskytovateľ služby pošle potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu, uvedenú Zákazníkom. Úspešná registrácia si vyžaduje, aby ste svoju registráciu potvrdili kliknutím na odkaz uvedený v tomto potvrdzovacom e-maile. Registráciu je možné potvrdiť do 7 dní od odoslania potvrdzujúceho e-mailu, potom sa registrácia zruší a je potrebné uskutočniť opätovnú registráciu.
 •  
 • Po úspešnej registrácii je medzi Poskytovateľom služieb a Zákazníkom uzatvorená užívateľská zmluva o využívaní služieb Internetového obchodu dostupných na webovej stránke https://budmil.sk/, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP.
 •  
 • Zákazník sa zaväzuje bezodkladne písomne (e-mailom) oznámiť Poskytovateľovi služby akékoľvek zmeny svojich zaregistrovaných údajov. Poskytovateľ služby nezodpovedá za dôsledky vyplývajúce z nedodržania alebo z neskorého uskutočnenia tohto oznámenia.
 •  
 • Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo registráciu zrušiť alebo deaktivovať.
 1. To sa môže uskutočniť najmä v nasledujúcich prípadoch:
 • ak Zákazník poruší ustanovenia VOP,
 •  
 • ak sa na vedomie Poskytovateľa služby dostane, že sa Zákazník správa spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom
 •  
 • Zákazník sa správa zlomyseľným spôsobom,
 •  
 • správanie Zákazníka porušuje alebo ohrozuje povesť Poskytovateľa služieb alebo hodnotenie kvality služieb dostupných v Internetovom obchode
 •  
 • V prípade vymazania alebo deaktivácie Zákazníka zo strany Poskytovateľa služieb si Zákazník nemôže uplatňovať voči Poskytovateľovi služby žiadne nároky, a nemôže uplatňovať voči Poskytovateľovi služby ani žiadne požiadavky (trebárs ani opätovnú aktiváciu registrácie).
 •  
 • Zákazník môže kedykoľvek po registrácii bez uvedenia dôvodov písomne požiadať Poskytovateľa služieb o zrušenie alebo deaktiváciu svojej registrácie prostredníctvom webovej stránky https://budmil.sk/. Zákazníkova možnosť nákupu zaniká odstránením alebo deaktiváciou Zákazníka prostredníctvom Poskytovateľa služieb.
 •  
 • Zákazník berie na vedomie a výslovne akceptuje, že úspešné objednávky prijaté Poskytovateľom služieb až do jeho zrušenia alebo deaktivácie predstavujú platný záväzok medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom.
 •  
 • Registráciou Zákazník dobrovoľne súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ služby preposielal e-maily na reklamné účely na notifikačné adresy a telefóny (e-maily, SMS) uvedené počas registrácie alebo zmenené neskôr. Poskytovateľ služby sa zaväzuje informovať zákazníka v rámci elektronického inzerátu na reklamné účely o kontaktných informáciách, pomocou ktorých sa môže odhlásiť a zaistí, aby mohol svoju žiadosť o odhlásenie oznámiť poštou a e-mailom.
 •  
 • Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zaistiť dostupnosť rôznych služieb vrátane rôznych produktových radov, cien a ďalších podmienok v závislosti od toho, v akej forme sa zákazník zaregistruje (profesionálny užívateľ alebo spotrebiteľ, súkromná osoba alebo iná osoba).

 

 1. Upozornenie na heslo a prihlasovacie meno 
  • Keďže uvedená e-mailová adresa a heslo identifikujú Zákazníka a akékoľvek vyhlásenie uvedené na webovej stránke https://budmil.sk/ a tiež v Internetovom obchode je platným a vymáhateľným právnym vyhlásením Zákazníka, je Zákazník povinný konať s veľkou opatrnosťou, aby zabezpečil, aby boli prihlasovacie meno a heslo zvolené správnym spôsobom a aby neboli odhalené neoprávneným osobám. Poskytovateľ služieb nemôže niesť zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z použitia prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenými osobami.
  •  
  1. Ďalšie podmienky pre fyzické osoby:
   • Ak sa Zákazník zaregistruje ako fyzická osoba, povinne musí poskytnúť nasledujúce informácie:
 • meno
 • adresa
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • heslo
 •  
 • Poskytnutie dodatočných údajov uvedených pri registrácii nie je povinné, môže však pomôcť pri spolupráci s Poskytovateľom služieb.
 •  
 • V prípade fyzických osôb si úspešná registrácia vyžaduje, aby Zákazník taktiež prijal ustanovenia o ochrane osobných údajov a súhlasil s tým, aby Poskytovateľ služieb poskytnuté osobné údaje spracúval v súvislosti so spoluprácou ktorá medzi nimi pretrváva, ako aj s ich postúpením na účely prevádzky systému, fakturácie a doručovania tovaru.
 •  
 • V prípade fyzickej osoby, registrovaná osoba ako Zákazník prostredníctvom registrácie potvrdzuje, že sa registruje ona sama a zadané prihlasovacie meno a heslo uchová v tajnosti, nebude tretím stranám poskytovať prístup na https://budmil.sk/, ako aj vyhlásenia v Internetovom obchode, ako platné prijatie záväzkov uskutočnené v danom prípade, bude poskytovať osobne a výhradne ona.

 

 1. Dodatočné podmienky pre fyzické osoby (ekonomické subjekty, iné právnické osoby, iné subjekty):

Ak sa Zákazník neregistruje ako fyzická osoba, povinne musí poskytnúť nasledujúce informácie:

názov spoločnosti

adresa

daňové indentifikačné číslo

meno

E-mailova adresa

telefónne číslo

heslo

 • Poskytnutie dodatočných údajov uvedených pri registrácii nie je povinné, môže však pomôcť pri spolupráci s Poskytovateľom služieb.
 •  
 • V prípade osôb, ktoré nie sú fyzickými osobami, úspešná registrácia si vyžaduje, aby zástupca Zákazníka súčasne s registráciou súhlasil aj s ustanoveniami o ochrane osobných údajov a súhlasí tiež s tým, aby Poskytovateľ služby spracúval poskytnuté osobné údaje v súvislosti s ich vzájomnou spoluprácou, ako aj s ich postúpením na účely prevádzky systému a fakturácie.
 •  
 • Osoba konajúca pri registrácii Zákazníka prostredníctvom registrácie berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté ako oprávnené na zastupovanie Zákazníka, ako aj prihlasovacie meno a heslo bude spracúvat dôverne, neposkytne k nim prístup tretím stranám, a na stránke https://budmil.sk/ a v internetovom obchode, bude poskytovať vyhlásenia ako platné prijatie záväzkov uskutočnené v danom prípade, osobne a výhradne ona.
 •  
 • Ak je možné konať v mene kupujúceho spoločným spôsobom, vyššie uvedené vyhlásenie bude považované tak, že bolo urobené spoločne s každým zástupcom. 
 •  
  1. III. Proces nákupu, nákup ako registrovaný užívateľ

  2. Uskutočnenie objednávky z webovej stránky je veľmi jednoduché:
    • Zaregistrujte sa v internetovom obchode
    • Vyberte požadovaný/é produkt(y).
    • Pridajte vybrané produkty do košíka.
    • Prejdite na platbu (Pokladňa).
    • Vyberte požadovanú možnosť platby a doručenia.
    • Skontrolujte svoju objednávku.
    • Odošlite svoju objednávku.
    • Systém odošle automatické potvrdenie online objednávky.

 

 • V prípade registrovaného používateľa sa prihlásenie uskutočňuje pomocou e-mailovej adresy a hesla poskytnutých Zákazníkom. Prostredníctvom prihlásením Zákazník potvrdzuje svoje znalosti a súhlas s ustanoveniami týchto VOP.
 •  
 • Zadaním e-mailovej adresy a hesla znamená identifikáciu Zákazníka, ako aj to, že objednávku v Internetovom obchode zadáva Zákazník alebo osoba, ktorá koná v jeho mene. V súlade s tým Zákazník po vstupe nemôže platne tvrdiť, že objednávku nevykonala autorizovaná osoba.
 •  
 • V prípade upravených údajov platia pravidlá VOP platné pre údaje, ktoré sboli poskytnuté pri registrácii (kapitola II)

 

 1. Objednávka
 2.  

  • Registrovaný zákazník má právo na prezeranie produktov a služieb v Internetovom obchode a na uskutočnenie objednávky nákupu jedného alebo viacerých produktov a služieb v súlade s VOP a podmienkami uvedenými pre daný produkt.
  •  
  • Objednávky v Internetovom obchode je možné vykonávať iba elektronicky, prostredníctvom internetu na internetovej adrese https://budmil.sk/. Objednávky uskutočnené telefonicky, faxom, e-mailom alebo listom nebudú Poskytovateľom služieb akceptované. Poskytovateľ služieb taktiež zasiela Zákazníkovi informácie súvisiace s objednávkami elektronicky.
  •  
  • V Internetovom obchode môžete do košíka Internetového obchodu pridať produkt alebo službu, ktorú chcete kúpiť, s uvedením ich množstva. Pri výbere daného produktu musí Zákazník vziať do úvahy prípadné minimálne/maximálne limity predaja, dodacie a ďalšie podmienky. Pri tom je potrebné, aby si Zákazník podrobne prečítal informácie o danom produkte alebo službe.
  •  
  • Informácie uvedené v Internetovom obchode a na webovej stránke https://budmil.sk/ slúžia ako informácie o produktoch a službách a v žiadnom prípade ich nemožno klasifikovať ako ponuku produktu/služby, výzvu na predloženie ponuky alebo stimul na kúpu daného produktu alebo služby.
  •  
  • Ceny uvedené v Internetovom obchode sú brutto ceny za predpokladu, že môžu byť uvedené aj netto ceny pre informačné účely.
  •  
  • Aby mohol Zákazník dokončiť objednávku, Zákazník musí:
  • zadať fakturačnú adresu a dodaciu adresu a zaplatiť za produkt alebo službu (okrem doručení na dobierku). Finalizácia objednávky Zákazníkom znamená aj potvrdenie súhlasu s VOP.
  •  
  • Po dokončení objednávky Zákazníkom - čo znamená ponuku Zákazníka na objednané produkty - objednávku už nie je možné prostredníctvom Internetového obchodu upravovať ani zrušiť. Zákazník môže upraviť alebo zrušiť úpravy alebo zrušenia objednávky v rámci kontaktovania zákazníckeho servisu poskytovateľa služieb. Úprava alebo zrušenie objednávky je možné len pred dodaním na doručenie.
  •  

 

 1. Platba
 • Na účely dokončenia objednávky je Zákazník povinný zabezpečiť platbu za nákup produktu alebo služby. To sa môže uskutočniť nasledovne:
 •  
 • platbou platobnou kartou - pomocou spôsobu platby poskytnutou OTP Mobil
 • na dobierku uhrádzanú v hotovosti a platobnou kartou.
 •  
 •  
  1. Potvrdenie objednávky

 

 • Prijatie ponuky (objednávky) odoslanej Zákazníkom bezodkladne potvrdíme automatickým potvrdzovacím e-mailom, najneskôr však do 48 hodín, pričom tento potvrdzovací e-mail nie je považovaný za prijatie ponuky, iba naznačuje, že vaša požiadavka na objednávku bola zaregistrovaná našim systémom a bola odoslaná nášmu kompetentnému zamestnancovi.
 •  
 • Potvrdenie zo strany Poskytovateľa služby znamená prijatie objednávky a tú skutočnosť, že sa Poskytovateľ služby pokúsi splniť obsah objednávky v súlade s VOP a ďalšími podmienkami súvisiacimi s produktom alebo službou. Toto potvrdenie bude odoslané do 2 pracovných dní odo dňa dokončenia objednávky Zákazníkom.
 •  
 • Poskytovateľ služieb však nezodpovedá za správnosť a realitu obsahu objednávky dokončenej Zákazníkom a za to, že výrobca alebo obchodník môže splniť obsah tejto objednávky v súlade s obsahom objednávky.
 •  
 • Za všetky škody a straty, ktoré Poskytovateľovi služby vzniknú v dôsledku objednávky s nepravdivým obsahom, má Zákazník voči Poskytovateľovi služby v plnom rozsahu povinnosť vysporiadania a úhrady - vrátane zmluvných a mimozmluvných škôd, ako aj nemajetkových škôd a iných škôd, ktoré Poskytovateľovi služieb vzniknú.
 •  
 • Ak v prípade daného produktu alebo služby v čase uzavretia zmluvy medzi zmluvnými stranami alebo neskôr dôjde k nedostatku zásob, o tejto skutočnosti Poskytovateľ služby upozorní Zákazníka e-mailom s uvedením predpokladaného najskoršieho dátumu dodania. Poskytovateľ služby sa o tomto tiež pokúsi upozorniť Zákazníka telefonicky.
 •  
 • Poskytovateľ služby o plnení produktov a služieb zakúpených na základe objednávky zasiela Zákazníkovi opakované potvrdenie e-mailom, s uvedením predpokladaného dátumu dodania.
 •  
 • Zákazník sa môže informovať o stave vybavovania a plnenia objednávky v Internetovom obchode.

 

 1. Doručenie
 • Doručenie sa môže uskutočniť potom, čo Poskytovateľ služby pošle potvrdzovací e-mail (druhý e-mail) po dokončení objednávky Zákazníkom.
 •  
 • Doručenie sa môže spravidla uskutočniť do 3 až 4 pracovných dní (od pondelka do piatku) po potvrdení objednávky dokončenej Zákazníkom prostredníctvom Poskytovateľa služieb. Doručenie na miesto dodania uvedené Zákazníkom sa spravidla uskutočňuje do jedného pracovného dňa od odovzdania kuriérskej službe.
 •  
 • Berúc do úvahy, že na obstaranie a dodanie určitých produktov a služieb môže byť potrebná dlhšia lehota – v závislosti od skladových zásob a možností výrobcu a veľkoobchodníka –, Poskytovateľ služby uvedie túto okolnosť pri danom produkte alebo službe. Môže však nastať prípad, keď Poskytovateľ služieb nebude mať o týchto dlhších lehotách informácie vopred, pričom v takom prípade upozorní Zákazníka na odlišné termíny dodania e-mailom.

 

 1. Spôsob doručenia:
 • prostredníctvom kuriérskej služby (doručenie domov)
 • s prevzatím v GLS Pick-up point-e

Poplatok za doručenie v rámci Slovenska je jednotne 5 Eur brutto.

Pri nákupe nad čiastku 50 Eur brutto je doručenie bezplatné. 

Cena na dobierku: 2 €

 • Náklady na doručenie sú Zákazníkovi uvedené v nákupnom rozhraní Internetového obchodu pred dokončením a zaplatením objednávky Zákazníkom.
 •   
 • Platba na dobierku je možná len v prípade kuriérskej služby, ak je inak možnosť na doručenie s dobierkou.
 •  
 • Doručenie sa považuje za neúspešné, ak Zákazník produkt alebo službu pri dodaní neprevezme a prevzatie sa neuskutoční ani v prípade opakovaného doručenia. V tomto prípade je objednávka považovaná za zrušenú.
 •  
 • Po príchode produktu na miesto doručenia je Zákazník povinný skontrolovať obal výrobku. Ak je obal poškodený, odporúča sa spísať zápisnicu.

 

 1. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 

 • Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní od prevzatia produktu. Právo kupujúceho na odstúpenie od zmluvy pri predaji viacerých produktov, ak je každý výrobok doručený v inom čase, sa počíta od posledného dodaného produktu a pri produktoch pozostávajúcich z viacerých dávok alebo kusov, odo dňa prevzatia poslednej dodanej dávky alebo kusu.
 •  
 • Zákazník môže tiež uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v období medzi dňom uzavretia zmluvy a dňom prevzatia produktu. Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote stanovenej zákonom zaslaním balíka kuriérom alebo poštou alebo prostredníctvom jasného písomného vyhlásenia adresovaného Poskytovateľovi služby. V prípade odstúpenia Zákazníka sa toto právo považuje za uplatnené v lehote, ak je vyhlásenie Zákazníka zaslané pred uplynutím lehoty, ktorá mu je k dispozícii.
 •  
 • V prípade odstúpenia Zákazníka Poskytovateľ služby bezodkladne, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od dátumu, kedy sa o odstúpení dozvedel, – prostredníctvom bankového prevodu alebo prinavrátenia na platobnú kartu – vráti celú čiastku zaplatenú Zákazníkom ako protihodnotu vrátane nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s plnením. Ak si Zákazník výslovne zvolí iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší štandardný spôsob doručenia, Poskytovateľ služby nie je povinný nahradiť z toho vzniknuté dodatočné náklady.
 •  
 • V prípade zrušenia objednávky v súlade s vyššie uvedeným je Zákazník povinný výrobok odoslať späť prostredníctvom kuriérskej služby GLS objednanej na adrese http://budmil.gls-hungary.com/ (v takom prípade bude poplatok za vrátenie odpočítaný z vratnej čiastka) alebo na vlastné náklady neodkladne iným spôsobom, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, respektíve odovzdať Poskytovateľovi služby v mieste osobného odberu. Ak spotrebiteľ odošle výrobok pred uplynutím lehoty, považuje sa vrátenie tovaru za uskutočnené v termíne.
 •  
 • Poskytovateľ služby môže zadržať čiastku zaplatenú Zákazníkom dovtedy, kým mu Zákazník nevráti produkt alebo bez opodstatnenej pochybnosti nepreukáže, že bol výrobok odoslaný späť, pričom sa vezme do úvahy skorší z týchto dvoch dátumov. Náklady na vrátenie tovaru je povinný uhradiť Zákazník.
 • Poskytovateľ služby je oprávnený požadovať od Zákazníka náhradu za stratu hodnoty vyplývajúcu z používania presahujúceho používanie nevyhnutné na určenie povahy, charakteristík a funkčnosti produktu.
 • Poskytovateľ služby výslovne uvádza, že podľa zákonných ustanovení Zákazník okrem iného nemôže uplatňovať právo na odstúpenie od zmluvy
 • v prípade takého nie vopred vyrobeného produktu, ktorý bol vyrobený na základe pokynov spotrebiteľa, alebo na jeho výslovnú žiadosť, alebo v prípade takého produktu, ktorý bol jednoznačne šitý na mieru spotrebiteľa;
 • v prípade takého výrobku v uzatvorenom balení, ktorý zo zdravotných alebo hygienických dôvodov nemožno po otvorení po dodaní vrátiť;

 

 • Vyššie popísané obmedzenie alebo vylúčenie práva Zákazníka na odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na právo Zákazníka uplatniť si svoje záručné práva na výrobky zakúpené v internetovom obchode – ak sú prítomné na to potrebné zákonné predpoklady.
 •  
 • Zákazník môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom vzorového vyhlásenia pripojeného k týmto VOP alebo svojim na tto sa vzťahujúcim jasným vyhlásením. Pokiaľ chce Zákazník uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, Poskytovateľ služieb na jeho písomnú žiadosť zašle Zákazníkovi na tento účel slúžiace vzorové vyhlásenie, vyplnením ktorého môže Zákazník uplatniť svoje právo na odstúpenie.
 •  
 • Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný na základe zákonných ustanovení o zmluvných podmienkach medzi spotrebiteľom a podnikateľom je uvedený ako príloha číslo 2 týchto VOP. 
 •  

 

12.   Záruka

12.1.         Záruka na vecné nedostatky

 • Poskytovateľ služieb poskytuje nepretržité a vhodné informácie o produktoch dostupných a objednateľných v internetovom obchode, a o ich vlastnostiach. Výrobky musia byť vhodné na účely, na ktoré sa bežne používajú iné výrobky rovnakého typu, musia mať kvalitu, ktorá je obvyklá pre výrobky rovnakého druhu a ktorú môže Zákazník očakávať, a musia mať vlastnosti uvedené v popise ktorý poskytol Poskytovateľ služieb a ktoré sú k dispozícii v internetovom obchode. Poskytovateľ služby výslovne zaručuje, že výrobky dostupné v internetovom obchode sú vždy originálnymi výrobkami.
 •  
 • Poskytovateľ služby je zodpovedný za chybné prevedenie (záruka na vecné nedostatky). Poskytovateľ služby poskytuje chybné plnenie, ak výrobok v čase dodania (plnenia) nespĺňa vlastnosti uvedené v zákone alebo v zmluve, s výnimkou, ak je chyba dôsledkom prepravy. V prípade chybného plnenia môže Zákazník podať námietku, svoju námietku môže oznámiť písomne na ktoromkoľvek z kontaktných údajov Poskytovateľa služieb nasledovne:
 •  
 • Zákazník môže ako záručný nárok predovšetkým požadovať opravu alebo výmenu, s výnimkou, ak je opravu alebo výmenu nemožné vykonať alebo ak by to Poskytovateľovi služieb – v porovnaní s plnením iného nároku na záruku na vecné nedostatky –malo za následok neprimerané dodatočné náklady. Poskytovateľ služby uspokojí zvolený záručný nárok, ktorý bol podaný ako námietka, do 15 dní od prijatia žiadosti o opravu alebo výmenu, bez toho, aby došlo k závažnému poškodeniu záujmov spôsobených Zákazníkovi.
 •  
 • Ak Poskytovateľ služby nepreviedol opravu alebo výmenu, alebo záujem Zákazníka o opravu alebo výmenu zanikol alebo si nesplnil svoje povinnosti v uvedenom termíne, môže Zákazník – podľa vlastného uváženia – požiadať o primerané zníženie ceny, vykonať opravu výrobku na náklady Poskytovateľa služby, alebo odstúpiť od zmluvy. V dôsledku nepatrnej chyby nie je miesto na odstúpenie od zmluvy.
 •  
 • Zákazník môže zo zvoleného záručného nároku prestúpiť na iný. Je však Poskytovateľovi služby povinný uhradiť náklady spôsobené takýmto prestúpením, s výnimkou, ak na prestúpenie poskytol dôvod Poskytovateľ služby alebo ak bol prestup inak odôvodnený.
 •  
 • Zákazník je povinný vadu oznámiť čo najskôr po jej zistení. Chybu, ktorá bola oznámená do dvoch mesiacov od zistenia chyby je potrebné považovať za chybu, ktorá bola oznámená neodkladne. Za škodu, ktorá bola spôsobená oneskorením oznámením, zodpovedá Zákazník.
 •  
 • Pokiaľ sa nepreukáže opak, má sa za to, že do 6 (šiestich) mesiacov od plnenia vada rozpoznaná Kupujúcim bola prítomná už v čase plnenia, s výnimkou, ak tento predpoklad nie je zlučiteľný s povahou veci alebo povahou vady. Nárok na záruku Zákazníka zaniká do 2 (dvoch) rokov od dátumu plnenia.

 

12.2.      Záruka na výrobok

 • V prípade chyby hnuteľnej veci (výrobku) predanej Poskytovateľom služby Zákazníkovi môže Zákazník požadovať, aby Poskytovateľ služby odstránil vadu výrobku alebo – ak oprava nie je možná v primeranej lehote, bez toho, aby boli ohrozené záujmy Zákazníka – aby výrobok vymenil. Výrobok je chybný vtedy, ak nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám výrobcu platným v dobe uvedenia do prevádzky, alebo nedisponuje vlastnosťami uvedenými v popise, ktorý poskytol výrobca.
 •  
 • Poskytovateľ služieb je oslobodený od záruky na výrobok,, ak preukáže, že
 •  
 • produkt nevyrobil alebo nedistribuoval v rámci svojej obchodnej činnosti alebo samostatného zamestnania;
 •  
 • v dobe uvedenia produktu do distribúcie chybu na základe stavu vedy a techniky nebolo možné rozpoznať; alebo
 •  
 • chybu produktu spôsobil právny predpis alebo povinný úradný predpis.
 •  
 • Pokiaľ ide o záruku, v ostatných sa použijú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Informácie poskytnuté na základe zákonných ustanovení o pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľom a podnikateľom sú uvedené ako príloha číslo 2 týchto VOP.

13.   Riešenie sťažností

 Zákazník môže podať svoju spotrebiteľskú sťažnosť týkajúcu sa výrobku alebo činnosti Poskytovateľa týmito spôsobmi:

Kancelária zákazníckej podpory: 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6.

Otváracie hodiny zákazníckej podpory: Po – Pia: 8:00 – 16:00

Telefónne číslo: +421 220 924 500

E-mailová adresa: zakaznickyservis@budmil.sk

Zápis do Knihy sťažností. Kniha sťažností je k dispozícii v predajniach Poskytovateľa. Poskytovateľ poskytne písomnú odpoveď do 30 dní na každý zápis v Knihe sťažností.

 Zákazník môže ústne alebo písomne oznámiť Poskytovateľovi svoju sťažnosť týkajúcu sa správania, činnosti alebo opomenutia podniku alebo osoby konajúcej v záujme alebo v mene podniku v priamej súvislosti s distribúciou alebo predajom tovaru spotrebiteľom. Poskytovateľ je povinný ústnu sťažnosť bezodkladne prešetriť a podľa potreby vykonať nápravu. Ak Zákazník nesúhlasí s vybavením sťažnosti alebo ak nie je možné sťažnosť ihneď prešetriť, podnik je povinný bezodkladne vyhotoviť zápisnicu o sťažnosti a svojom stanovisku k nej, a v prípade ústnej sťažnosti, oznámenej osobne, na mieste odovzdať kópiu zápisnice Zákazníkovi. V prípade ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby je Poskytovateľ povinný zaslať Zákazníkovi príslušnú odpoveď najneskôr do 30 dní v súlade s ustanoveniami platnými pre odpovede na písomné sťažnosti. V ostatných prípadoch je na základe písomnej sťažnosti povinný konať podľa nižšie uvedeného.  Ak právny akt Európskej únie, ktorý je priamo uplatniteľný, neustanovuje inak, Poskytovateľ je povinný poskytnúť písomnú odpoveď na písomnú sťažnosť do 30 dní od jej doručenia a zabezpečiť oznámenie tejto odpovede. Kratšia lehota môže byť stanovená právnym predpisom a dlhšia lehota zákonom. Poskytovateľ musí uviesť dôvody zamietnutia sťažnosti. Ústnej sťažnosti oznámenej telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby musí podnik prideliť jedinečné identifikačné číslo.

 • Zápisnica o sťažnosti musí obsahovať tieto údaje:

  meno a adresu bydliska Zákazníka,

  miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,

  podrobný opis sťažnosti Zákazníka, zoznam spisov, dokumentov a iných dôkazov predložených Zákazníkom,

  vyjadrenie Poskytovateľa k sťažnosti Zákazníka, ak je možné sťažnosť okamžite prešetriť,

  podpis osoby, ktorá zápisnicu spísala, a spotrebiteľa, s výnimkou ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby,

  miesto a čas spísania zápisnice,

  v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo prostredníctvom inej elektronickej komunikačnej služby jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

  Ak je sťažnosť zamietnutá, Poskytovateľ je povinný poskytnúť Zákazníkovi písomnú informáciu o úrade alebo zmierovacom výbore, ktorému môže Zákazník sťažnosť predložiť v závislosti od jej povahy. Povinnými údajmi sú aj sídlo, telefónne a internetové kontaktné údaje, ako aj korešpondenčná adresa príslušného úradu alebo zmierovacieho výboru v mieste, kde má Zákazník bydlisko alebo kde sa zdržiava. Oznámenie musí obsahovať aj informáciu, či Poskytovateľ na urovnanie spotrebiteľského sporu podstúpi konanie pred zmierovacím výborom.

   

  6. Ak sa spotrebiteľský spor medzi Predávajúcim a spotrebiteľom nevyrieši počas rokovaní, spotrebiteľ má k dispozícii tieto možnosti vymáhania:

  Podanie sťažnosti na úrad na ochranu spotrebiteľa. Ak Zákazník zistí porušenie svojich spotrebiteľských práv, má právo podať sťažnosť na úrad na ochranu spotrebiteľa podľa miesta jeho bydliska. Po posúdení sťažnosti úrad rozhodne, či začne postup ochrany spotrebiteľa. Prvostupňovým orgánom ochrany spotrebiteľa je okresný úrad príslušný podľa miesta bydliska spotrebiteľa. Zoznam týchto úradov je dostupný tu: http://jarasinfo.gov.hu/

  Súdne konanie. Zákazník je oprávnený uplatniť svoj nárok vyplývajúci zo spotrebiteľského sporu na súde v občianskoprávnom konaní v súlade so zákonom V z roku 2013 o Občianskom zákonníku a zákonom III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku.

  Zákazník môže podať spotrebiteľskú sťažnosť. Ak je sťažnosť zamietnutá, Zákazník sa môže obrátiť aj na zmierovací výbor v mieste svojho bydliska alebo prechodného pobytu. Zmierovací výbor má právomoc riešiť spotrebiteľské spory mimosúdnou cestou. Úlohou zmierovacieho výboru je pokus o dosiahnutie dohody medzi stranami s cieľom urovnať spotrebiteľský spor, a v prípade neúspechu príjme rozhodnutie vo veci s cieľom zabezpečiť presadzovanie spotrebiteľských práv jednoduchým, rýchlym, účinným a nákladovo efektívnym spôsobom. Zmierovací výbor na žiadosť Zákazníka alebo Poskytovateľa poskytne poradenstvo o právach spotrebiteľa a jeho povinnostiach. Podmienkou začatia konania zmierovacím výborom je pokus Zákazníka o bezprostredné vyriešenie sporu s dotknutým Poskytovateľom. Namiesto príslušného výboru je na základe žiadosti Zákazníka príslušný viesť konanie zmierovací výbor uvedený v tejto žiadosti. Poskytovateľ má povinnosť spolupracovať v zmierovacom konaní. V rámci tohto konania má Poskytovateľ povinnosť zaslať vyjadrenie na žiadosť zmierovacieho výboru, ako aj povinnosť dostaviť sa pred zmierovací výbor („zabezpečiť účasť osoby oprávnenej dosiahnuť zmier na pojednávaní“).  Bližšie informácie o zmierovacích výboroch sú k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu. Bližšie informácie o územne príslušných zmierovacích výboroch sú k dispozícii tu: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. Príslušný zmierovací výbor je: Budapesti Békéltető Testület (Zmierovací výbor v Budapešti, adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.)

  Online platforma na riešenie sporov: Európska komisia vytvorila webovú stránku, na ktorej sa môžu spotrebitelia (zákazníci) zaregistrovať, a pomocou ktorej môžu riešiť svoje právne spory týkajúce sa nakupovania online vyplnením formulára žiadosti a vďaka tomu sa vyhnúť súdnemu konaniu. Zákazníci si tak môžu uplatniť svoje práva bez toho, aby im v tom bránila napríklad vzdialenosť. Ak chcete podať sťažnosť vo vzťahu k výrobku alebo službe zakúpenej online a nechcete sa nevyhnutne obracať na súd, môžete použiť nástroj na online riešenie sporov. Online platforma na riešenie sporov je k dispozícii tu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

   

  14. Ostatné ustanovenia

   Zmluvu uzatvorenú medzi Zákazníkom a Poskytovateľom Poskytovateľ neuchováva.

  Jazykom Zmluvy je: slovenčina.

  Zmluvy, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, nie sú písomnými zmluvami a Poskytovateľ ich nearchivuje.

  Jednu kópiu ktorejkoľvek podstránky webovej stránky je možné vytlačiť alebo stiahnuť výňatok z nej, ak je to potrebné na zadanie objednávky alebo na použitie webovej stránky ako zdroja informácií o nákupoch.

  V súvislosti s ustanoveniami VOP sú smerodajné príslušné právne predpisy Maďarska.