Pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Cieľom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže usporadúvanej na sociálnych sieťach spoločnosťou Budmil Zrt. (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti, kde je súťaž organizovaná (ďalej len „sociálna sieť“). Organizátorom súťaže je: Budmil Zrt, so sídlom 1033 Budapest, Szőlőkert köz 6., Maďarsko, IČO: 0110044408, zapísaná na Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság Na registračnom súde hlavného mesta (ďalej len „organizátor“).

I. Termín a miesto konania súťaže

1. Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach v čase a na území uvedenom v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

II. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky spĺňajúca prípadne ďalšie podmienky uvedené v informácii o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
2. Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.
3. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti na súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

III. Podmienky výhry

1. Podmienky výhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov, sú uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
2. V informáciách o súťaži je ďalej opísaná aj samotná výhra. Odovzdanie výhry výhercovi bude zaistené najmä prostredníctvom tretej strany zaisťujúcej doručovateľskej služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.

IV. Spracovanie osobných údajov

1. Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže.
2. Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.
3. Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našich Právnych vyhláseniach a vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V. Záverečné ustanovenia

1. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami.
2. V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. II. ods. 1 písm. c) po výhre v súťaži sa považuje za podvodné konanie.
3. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.
4. 4. Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vr. predčasného ukončenia súťaže alebo o zmene pravidiel v období trvania súťaže. V prípade sťažností týkajúcich sa priebehu súťaže sa na nás, prosím, obráťte na e-mailovej adrese zakaznickyservis@budmil.sk.
5. Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora a v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.
6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka súťaže, ktorého správanie vykazuje známky nekalého či podvodného konania. Organizátor môže zo súťaže vylúčiť súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky podľa týchto pravidiel.
7. Nerealizované výhry bez náhrady prepadajú zadávateľovi.